ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

OCENA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

„OCENA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE”

 Adresaci: nauczyciele  wszystkich typów szkół, psycholodzy, wychowawcy, oligofrenopedagodzy. 

 Treści szkolenia:

 • zapoznanie się z dokumentacją szkoły w tym pedagoga, wychowawcy
  w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: indywidualnymi programami edukacyjnymi dla uczniów z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, ruchową, zagrożenie
  o niedostosowaniu społecznym, słabo widzenie, niedosłuch itd.
 • zapoznanie ze wzorami pism uczniów ze specjalnymi potrzebami, zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, zajęciami indywidualnymi, zajęciami rewalidacyjnymi,
  zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi;
 • wielofunkcyjna oceną poziomu funkcjonowania ucznia.

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Planowany termin zajęć: termin podamy po ustaleniu grupy

Miejsce zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 6               Koszt kursu: 140 zł
Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. 

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Efektywna pomoc PP-P” nr 25/19

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w dniu zajęć.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wcześniej wpłatę.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.