Studia podyplomowe 2020/2021

Studia podyplomowe 2020/2021

Lista kierunków podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Studia podyplomowe Neurologopedia
NEUROLOGOPEDIA

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Cena: od 3.500 zł

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Cena: od 2.600 zł

Studia podyplomowe Integracja sensoryczna
INTEGRACJA
SENSORYCZNA

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Cena: od 3.500 zł

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w szkołach przyszpitalnych oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Cena: od 3.000 zł

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne
ARTETERAPIA – ARTYSTYCZNE DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.

Cena: od 2.100 zł

Studia podyplomowe Surdologopedia
SURDOLOGOPEDIA

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii.

Cena: od 3.500 zł

Studia podyplomowe Logopedia
LOGOPEDIA

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Cena: od 4.800 zł

Studia podyplomowe Terapia logopedyczna
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Cena: od 2.100 zł

Studia podyplomowe Wczesna interwencja logopedyczna
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci.

Cena: od 3.500 zł

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ORAZ WSPARCIE RODZIN

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Nauczanie plastyki, muzyki i techniki
NAUCZANIE PLASTYKI, MUZYKI I TECHNIKI

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Cena: od 3.600 zł

Studia podyplomowe Nauczanie techniki
NAUCZANIE TECHNIKI

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu “technika”.

Cena: od 3.000 zł

Studia podyplomowe Surdopedagogika
SURDOPEDAGOGIKA

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Pedagogika leczniczo- terapeutyczna
PEDAGOGIKA LECZNICZO- TERAPEUTYCZNA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych z uczniami przewlekle chorymi oraz z chorobami psychosomatycznymi i/lub niepełnosprawnością ruchową.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA

Absolwenci studium uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Cena: od 3.000 zł

Studia podyplomowe Tyflopedagogika
TYFLOPEDAGOGIKA

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji.

Cena: od 4.000 zł

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Cena: od 3.000 zł