O nas

Szanowni Państwo!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. wraz z kadrą prowadzącą zajęcia witają serdecznie w nowym roku szkolnym.
Mamy nadzieję, że również ten rok będzie dla Państwa owocny w nowe wyzwania i satysfakcje z wykonywanych, trudnych, ale bardzo istotnych zadań.
Nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką o zasięgu ogólnopolskim.
Propozycje form doskonalących przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych edukatorów i konsultantów oraz szeroką diagnozę potrzeb na doskonalenie
i dokształcanie środowiska oświatowego naszego województwa.

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o nas

Organizujemy:
Inne formy doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia Rad Pedagogicznych) adresowane do całej społeczności oświatowej: kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych i nadzoru pedagogicznego. Istnieje możliwość – po utworzeniu grupy, minimum 20 osób chętnych – realizacji każdej formy doskonalenia  we wskazanym przez Państwa miejscu: placówka oświatowa, miejscowość.

Jesteśmy placówką koordynującą na terenie województwa pomorskiego realizację:

 • programu zdrowia psychicznego dzieci „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,
 • programu zdrowia psychicznego małych dzieci pn. „Przyjaciele Zippiego”
 • programu profilaktyczno-wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”
W Polsce wyłącznym przedstawicielem upoważnionym do upowszechniania powyższych programów, jest Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie – www.pozytywnaedukacja.pl

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom usług
 • miłą atmosferę na zajęciach
 • otwartość na Państwa propozycje i potrzeby
 • dostosowanie czasu i miejsca zajęć do życzeń klienta
 • szeroką tematykę różnych form szkoleń

Mamy duże doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, wśród której są wykładowcy akademiccy. Nasze autorskie programy zdobywały co roku granty Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i życzymy miłej współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności nauczycielskich i wychowawczych.

 1. Ogólne informacje o placówce

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku z siedzibą przy ul. Św. Barbary 1 jest placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na podstawie zatwierdzonego Statutu.
Organem prowadzącym Ośrodek jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka z o.o. w Gdańsku ul. Malczewskiego 51.

Pracownikami Ośrodka są: dyrektor kierujący pracą Ośrodka oraz 1 osoba będąca kierownikiem realizowanych zadań. Wszystkie osoby pracujące w Ośrodku są nauczycielami z pełnymi kwalifikacjami.

Placówka dysponuje salami wykładowymi, które są wyposażane w niezbędny sprzęt dydaktyczny  i audiowizualny. Zajęcia kursów i innych form doskonalenia zawodowego odbywają się w soboty
i w niedziele, jednak istnieje możliwość przeprowadzania zajęć we wszystkie dni tygodnia w godzinach popołudniowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli czynny jest cały rok kalendarzowy.

Terminy szkoleń rad pedagogicznych dostosowane są do zgłaszanych zapotrzebowań placówek oświatowych. Natomiast studia podyplomowe, kursy doskonalące, warsztaty rozpoczynają się po utworzeniu grupy.

Uczestnicy kursów otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabór kandydatów na kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywa się na podstawie: zgłoszeń indywidualnych, zleceń ze szkół, placówek oświatowych, urzędów gmin
i innych organów administracji oświatowej.

Ośrodek jest jednostką samofinansującą.

 1. Opis  realizacji zadań statutowych

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 • podnoszenie   poziomu merytorycznego wiedzy i umiejętności nauczycieli, zdobywanie  dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także podnoszenie poziomu      umiejętności wychowawczych.

W tym celu w Ośrodku realizowane są:

 • kursy  doskonalące o różnej tematyce
 • warsztaty  i treningi metodyczne dla nauczycieli
 • konferencje i seminaria dla nauczycieli
 • szkolenia   rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych

W celu przygotowania trafnej oferty edukacyjnej na dany rok szkolny, diagnozujemy i analizujemy  potrzeby kadry kierowniczej, nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia. Przygotowane oferty rozsyłamy na adresy e-mail, przesyłamy faxem, rozdajemy na naradach sierpniowych, realizowanych kursach  i innych szkoleniach.

Zaplanowaliśmy w naszej ofercie szkolenia z  różnych  obszarów tematycznych, zgodnych z polityką oświatową państwa oraz priorytetami Pomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki. Kursy oraz inne formy szkolenia realizowaliśmy w siedzibie Ośrodka, jednak  istnieje także możliwość ich realizacji  – w miarę potrzeb – w innej siedzibie (szkole/placówce, innej miejscowości).

Starając się o zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, do prowadzenia zajęć pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, edukatorów  i  specjalistów z różnych dziedzin.

Naszą ofertę modyfikujemy  w ciągu całego roku szkolnego, analizując  ewaluacje przeprowadzonych zajęć. Prowadziliśmy działalność statutową, organizując różne formy doskonalenia warsztatu pracy  nauczycieli.

Udzielamy wsparcia i prowadzimy konsultacje dla koordynatorów  i dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie.

Systematycznie prowadzimy ewaluację  wszystkich kursów i krótkich form doskonalenia.

Dla rozszerzenia naszej oferty edukacyjnej współpracujemy z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym oraz poza województwem pomorskim.

Nasi partnerzy do współpracy to m.in.: Kuratorium Oświaty, Uni-Terra w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie,  Stacja SANEPID, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szkoły prowadzone przez „ Oświata-Lingwista” NCE w Gdańsku.