Zarządzanie Oświatą

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Oświatą jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego, a także nauczycieli ubiegających się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole.

WYMAGANE OD KANDYDATA:

• ukończone studia wyższe

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Przywództwo edukacyjne w szkole
Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Czas trwania:

2 semestry,
200 godzin zajęć dydaktycznych (zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line, materiały dydaktyczne)

30 godzin praktyk

Termin realizacji: październik 2022 – czerwiec 2023 r.
30 punktów ECTS

Rekrutacja trwa- zapisz się!

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa pomorskiego (Gdańsk).

Rozpoczęcie- rekrutacja ciągła
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 2.500 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
  • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
  • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
odn.stawska@wp.pl

Studia podyplomowe dla nauczycieli

OPŁATY

Zarządzanie Oświatą Studia podyplomowe
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 270 zł
Opłata wpisowa 200 zł

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Gdańsku – kierunki

  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 2.500 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.