Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Nauczanie plastyki, muzyki i techniki

CEL

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie w zakresie merytorycznym
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Sztuka w edukacji (metodyka plastyki, techniki, muzyki)
 • Wybrane warsztaty w ramach przedmiotu
 • Sztuka w edukacji: Metodyka plastyki realizowane są podczas sesji wyjazdowej w miesiącu lipcu (5 dni). Koszt pobytu pokrywają uczestnicy studiów (około 50 zł/dzień)
 • Projekty edukacyjne
 • Praktyki w wymiarze 270 godzin

Czas trwania: 3 semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych ( część realizowanych w formie e-learningu)
270 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2022- lipiec 2023
50 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie ( zajęcia plenerowe).
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego ( Poznań, Kalisz), pomorskiego ( Gdańsk).

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia podyplomowe dla nauczycieli

OPŁATY

Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki Studia podyplomowe
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 400 zł
Opłata wpisowa 200 zł

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Gdańsku – kierunki

 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja 3.800 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.