Inne formy doskonalenia zawodowego

Inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Doskonalenie zawodowe jest nie tylko naszym obowiązkiem i szansą na awans, ale też świetną okazją, aby zróżnicować i pogłębić stosowane dotychczas metody i formy nauczania. Kursy dostarczają ciekawych narzędzi, które znacznie ułatwiają współpracę z uczniami, także tymi bardziej wymagającymi. Korzystają więc nie tylko nasi podopieczni, ale i my sami – poznanie celnych rozwiązań zawsze oszczędza nam stresu.

Do kogo skierowane są szkolenia z metod i form pracy w szkole?

Oferta jest tak ułożona, aby trafiła do nauczycieli o różnym stażu zawodowym, pracujących zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Część kursów poświęcona jest stricte metodom i formom pracy w przedszkolu, a część metodom i formom pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Jednak wiele z propozycji pomaga nabyć nowych kompetencji, które sprawdzają się w każdej placówce edukacyjnej. Naszymi słuchaczami są nauczyciele, którzy szukają nowych rozwiązań i inspiracji zarówno do pracy z uczniami, jak i w samokształceniu się.

Inne formy doskonalenia zawodowego

Formy pracy w szkole - główne obszary szkoleń

Tematy naszych kursów można podzielić na kilka obszarów:

 • kreatywna praca z uczniem (arteterapia, biblioterapia, grywalizacja);
 • psychospołeczny rozwój ucznia;
 • wsparcie i motywacja ucznia;
 • metody i formy pracy z uczniem z trudnościami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawności);
 • organizacja pracy własnej nauczyciela;
 • rozwój osobisty nauczyciela;
 • relacje nauczyciela z rodzicami;
 • regulacje prawne.

Formy pracy w przedszkolu

Formy pracy w przedszkolu czy też metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej są tematem tak obszernym, że nie chcemy ograniczać się wyłącznie do listy naszych kursów. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Jeśli ustalimy temat, termin, liczbę chętnych oraz cenę, nasi eksperci chętnie przeprowadzą w Państwa placówce wybrany kurs.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

Dzięki dodatkowym kursom, jako nauczyciele:
 • jesteśmy lepiej zorientowani w najnowszych trendach metodologicznych i technologicznych;
 • dokładniej poznajemy mechanizmy systemu oświaty;
 • pozyskujemy nowe narzędzia do skuteczniejszej i kreatywniejszej pracy z uczniem;
 • doskonalimy umiejętności interpersonalne – ważne w kontaktach z rodzicami uczniów czy pracownikami naszych szkół;
 • rozpoznajemy własne zawodowe potrzeby;
nawiązujemy cenne kontakty zawodowe.

Ceny szkoleń

Ceny szkoleń są cenami orientacyjnymi, mogą ulec zmianie

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

Koszt

1. Aktywne metody pedagogiki zabawy w pracy z grupą 16 110
2. Arteterapia przez plastykę i metaforę plastyczną 10 200
3. Arteterapia w edukacji i terapii 10 210
4. Biblioterapia w rozwoju kreatywnej aktywności słownej i plastycznej 8 210
5. Bajkoterapia jako element wspierania rozwoju dziecka 6 110
6. Diagnoza edukacyjna i jej wykorzystanie w planowaniu procesu dydaktycznego 6 130
7. Doskonalenie efektywnych form współpracy szkoły z rodzicami. Rodzice jako wsparcie w edukacji swojego dziecka. 8 130
8. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia - metody pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się 7 160
9. Empatyczna komunikacja wg Marshalla B. Rosenberga jako podstawa planowania pracy wychowawczej w szkole/przedszkolu. 6 130
10. Formy skutecznego rozwiązywania problemów i zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży, tj. agresji, przemocy, cyberprzemocy, eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi 6 140
11. Innowacje i eksperymenty w praktyce szkolnej dla twórczych nauczycieli. 6 140
12. Jak kształtować postawy świadomego uczenia się uczniów? (uczymy uczenia się). 8 130
13. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? - metoda konstruktywnej konfrontacji. 7 130
14. Kompetencje metodyczne nauczyciela, czyli jak być interesującym w swym przekazie i mobilizować uczniów do wysiłku. 8 150
15. Kreatywność terapeuty – inspiracją w rozwoju osób z określoną niepełnosprawnością. 6 120
16. Negocjacje, czyli jak zmienić nieufność we współpracę. 7 130
17. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej. 6 120
18. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa – ocena efektywności. 8 160
19. Planowanie i organizacja pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych. 7 130
20. Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 7 130
21. Prawa nauczycieli wobec dzieci i rodziców w tym konstruktywna współpraca nauczycieli z rodzicami. 6 150
22. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - "Biblioteka sercem szkoły". 5 130
23. Doskonalenie efektywnych form współpracy z rodzicami - rodzice wsparciem edukacji swojego dziecka 8 130
24. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – warsztaty rozwoju osobistego. 7 150
25. Superwizja pracy własnej nauczyciela. 8 160
26. Sztuka prowadzenia trudnych rozmów – partnerstwo w relacjach rodzic-uczeń-nauczyciel (studium przypadku). 7 120
27. Wartościowa praca domowa - jej funkcje i rodzaje, a ryzyko zagrożenia przeciążeniem ucznia pracą domową. 4 110
28. Zarządzanie stresem poprzez zarządzanie czasem i ćwiczenie uważności. 7 120
29. Innowacyjne metody w nauczaniu matematyki - grywalizacja w edukacji. 8 150
30. Przegląd metod kształcenia na odległość – bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 6 135
31. Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się. 15 350
32. Alternatywne metody w edukacji (metoda skandynawska, metoda duńska, szkoła demokratyczna i wiele innych) 8 200
Ceny szkoleń są cenami orientacyjnymi, mogą ulec zmianie.