Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne

CEL

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” ( zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania)

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu – Podstawy edukacji
 • Kompetencje komunikacyjne nauczyciela: teoria i praktyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin

Czas trwania:

Czas trwania: 3 semestry
300 godzin zajęć dydaktycznych ( część realizowanych w formie e-learningu)
150 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2022 – lipiec 2023 r.
45 punktów ECTS

Rekrutacja trwa – zapisz się!

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych..
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie.

Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 2.800 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia podyplomowe dla nauczycieli

OPŁATY

Przygotowanie pedagogiczne Studia podyplomowe
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 300 zł
Opłata wpisowa 200 zł

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Gdańsku – kierunki

 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły  Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja 2.800 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.