Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera

Studia dają kwalifikacje do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach.

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Diagnoza autyzmu
 • Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
 • Zespół Aspergera
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
około 70% zajęć w formie zdalnego nauczania ( materiały na platformie, nagrane wykłady, spotkania on-line z wykładowcą)

180 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2022 – lipiec 2023 r.
50 punktów ECTS

Rekrutacja trwa- zapisz się!

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu– w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu (1-5 lipiec), także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa pomorskiego (Gdańsk).

Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 4.00 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia podyplomowe dla nauczycieli

OPŁATY

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 440 zł
Opłata wpisowa 200 zł

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Gdańsku – kierunki

 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja 4.200 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.