Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne.

Studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

CEL

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
  • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Społeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
  • Praktyki w wymiarze 180 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
około 70% zajęć w formie zdalnego nauczania ( materiały na platformie, nagrane wykłady, spotkania on-line z wykładowcą)
180 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2022 – lipiec 2023 r.
50 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu, także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego ( Poznań, Kalisz), pomorskiego (Gdańsk).

Miejsce składania dokumentów:
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2022/2023 440 zł
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 4.200 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2022 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej realizowane są przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.