ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie uprawniające do realizacji programu „STRAŻNICY UŚMIECHU”

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kolejną edycję kursu dającego uprawnienia do realizacji programu:

„STRAŻNICY  UŚMIECHU” 

Program „Strażnicy Uśmiechu” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku:
•  od 5 do 10 lat – „Strażnicy Uśmiechu” część 1
•  od 10 do 15 lat – „Strażnicy Uśmiechu” część 2

 Celem programu jest wspomaganie rozwoju samoświadomości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy o sobie i o innych, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Termin realizacji kolejnej edycji: po zebraniu grupy

Zajęcia prowadzi mgr Anna Odorska – edukator, instruktor programu. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Miejsce zajęć: Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Koszt kursu: 310 zł (w cenie jest książka do części 1 lub 2 – wybór jednej z nich należy do zgłaszającego). Istnieje możliwość dokupienia kolejnej części, wówczas koszt kursu wynosi 350zł.

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Strażnicy Uśmiechu  nr …../18

 Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przysłanie karty zgłoszenia na nasz adres
e-mail: odn@oswiatalingwista.eu (po zeskanowaniu), faxem lub pocztą.