ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na szkolenie „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – metody pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się”

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – metody pracy
z uczniem ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Kurs skierowany jest do nauczycieli: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej – klas 1-3, terapeutów, oligofrenopedagogów,

Cel:

podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program kursu:

 1. Dysleksja rozwojowa. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową (dysortografia, dysgrafia) i dyskalkulia.
 2. Opracowanie programów i dostosowanie wymagań do posiadanej dysfunkcji rozwojowej ucznia:
 • programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów
  z trudnościami w mówieniu, czytaniu i pisaniu
 • programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów
  z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów
  z trudnościami  w czytaniu i pisaniu oraz liczeniu
 1. Formy i zasady pracy oraz pomocy terapeutycznej dla uczniów.
 2. Dostosowanie zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z treści programowych oraz indywidualnych deficytów rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 3. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Termin zajęć: po utworzeniu grupy

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1

(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Liczba godzin: 7 Koszt kursu: 130 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

Konto do wpłat:

Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51

80-107 Gdańsk

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 z dopiskiem:
„Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia” 2020

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn.stawska@wp.pl
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.