ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Metody muzykoterapii w nauczaniu

Zapraszamy do udziału w kursie

„Metody muzykoterapii w nauczaniu” 

Główne zagadnienia szkolenia:
1. Rola twórczości muzycznej w rozwoju dziecka.
2. Stymulacja aktywności ucznia w procesie  słuchania muzyki.
3. Oddziaływanie terapeutyczne poprzez grę na instrumentach, zabawy muzyczne i taniec.

Adresaci szkolenia: nauczyciele, wychowawcy, terapeuci placówek oświatowych.

Termin zajęć: po utworzeniu  grupy

Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
ul. Św. Barbary 1

Liczba godzin: 16                Koszt kursu: 180 zł

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: Muzykoterapia nr ………/18  

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.

 Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu
na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu