ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

NEGOCJACJE, CZYLI JAK ZMIENIĆ NIEUFNOŚĆ WE WSPÓŁPRACĘ

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

„NEGOCJACJE, CZYLI JAK ZMIENIĆ NIEUFNOŚĆ WE WSPÓŁPRACĘ”

ADRESACI:
nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, psycholodzy szkolni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy czy opiekunowie burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych

CELE:
Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat istoty negocjacji, różnorodności strategii oraz reguł ich stosowania.
Uzgodnienie możliwych obszarów zastosowań negocjacji w codziennej pracy nauczyciela.
Negocjacje oparte na współpracy jako rozwiązanie optymalne – możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji w środowisku szkolnym.

TREŚCI SZKOLENIOWE:
Pojęcie negocjacji, strategie negocjacyjne, reguły postępowania negocjatora.
Obszary zastosowań negocjacji w środowisku pracy nauczyciela.
Doskonalenie sztuki negocjowania – na podstawie sytuacji zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Zajęcia prowadzi:
dr Beata Mańkowska – Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii,
Adiunkt w Instytucie Psychologii UG.

Czas realizacji: 10 godz. (2 x 5 godz.) 9.00 – 13.25

Termin szkolenia: po utworzeniu grupy

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
Istnieje możliwość realizacji kursu w innej miejscowości dla minimum 20 osobowej grupy, a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Koszt kursu: 150 zł
Uczestnik dokonuje wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs.

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 z dopiskiem: „Negocjacje” nr …/2018
Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto,
prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail,
ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.