ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SZTUKA BUDOWANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

„SZTUKA BUDOWANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI” 

 1. CELE ZAJĘĆ
  Poprzez omówienie przejawów trudnych zachowań rodziców, zgłębienie możliwych źródeł i mechanizmów tychże zachowań możliwe staje się włączenie skutecznych strategii postępowania, a szczególnie środków zaradczych zapobiegających ich eskalacji.
  Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie budowania konstruktywnego kontaktu i porozumienia między nauczycielami i rodzicami, zwłaszcza zaś radzenia sobie z tzw. trudnymi rodzicami, a więc: oporującymi, niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo, roszczeniowymi i agresywnymi.
 2. TREŚCI SZKOLENIOWE
 • źródła i mechanizmy destrukcyjnych zachowań rodziców wobec nauczycieli
 • wymiary partnerskiej relacji nauczyciel – rodzic
 • zasady budowania kontaktu i porozumienia z rodzicami
 • konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka
 • formy współpracy z rodzicami dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze
 • sposoby angażowania rodziców do współpracy ze szkołą
 • trudne rozmowy – symulacje rozwiązywania problemów i konstruktywnego rozstrzygania sporów w relacji nauczyciel – rodzic
FORMA REALIZACJI:
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową (praca w podgrupach, prezentacja przypadków, omówienie trudnych przypadków pod superwizją)

ZAJĘCIA PROWADZI:
dr Beata Mańkowska
– doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii UG.

 TERMIN SZKOLENIA: po utworzeniu grupy 

Liczba godzin: 10                                        Koszt kursu: 180 zł   

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie. 

Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy, a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. 

Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Sztuka budowania współpracy” nr …../2018

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.

Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.