ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SZTUKA PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

„SZTUKA PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW”

 ADRESACI:
nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, psycholodzy szkolni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy, opiekunowie burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych

CELE SZKOLENIA:
  • Pogłębienie wiedzy na temat źródeł trudności nauczycieli w relacjach zawodowych (w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel)
  • Umiejętność analizy natury doświadczanych trudności osobistych nauczyciela w konfrontacji ze stresującymi sytuacjami szkolnymi.
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w konstruktywnym prowadzeniu trudnych rozmów z uczniami, rodzicami, współpracownikami i przełożonymi.
TREŚCI SZKOLENIOWE:
  • Obszary trudności doświadczanych przez nauczyciela w miejscu pracy.
  • Trudne rozmowy – określenie zakresu znaczeniowego.
  • Kompetencje nauczyciela w walce z trudnościami codziennej pracy.
  • Analiza przypadków trudnych rozmów – na podstawie       doświadczeń własnych uczestników szkolenia.

Zajęcia prowadzi:
dr Beata Mańkowska – Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Adiunkt w Instytucie Psychologii UG.

 Czas realizacji:     12 godz.  (2 x 6 godz.)   9.00 – 13.50

Koszt szkolenia:    180zł

 Termin  szkolenia:  po utworzeniu grupy

 Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

 Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,  ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy lub w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.

 Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Sztuka prowadzenia trudnych rozmów”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na nasz adres e-mail, ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.