ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:

„SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI”

Adresat:
Nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

 Zagadnienia:
Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w tym dzieci z problemami zdrowotnymi np. cukrzycą, padaczką, słabowidzące i słabosłyszące, autystyczne, z problemami emocjonalnymi, astmą, z wadą serca, hemofilią, etc.

Tworzenie obowiązkowej dokumentacji uczniów związanej z objęciem ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

  • programów zajęć dla uczniów zdolnych,
  • programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla pierwszego i drugiego etapu nauczania w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych,
  • programów zajęć korekcyjno–kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki,
  • indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
Miejsce zajęć:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy. a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.
Termin zajęć: po utworzeniu grupy
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Liczba godzin: 15       Koszt kursu: 170 zł    

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs.
Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów”
Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.