Zadzwoń do nas: 58 346 35 56 | Adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu

Studia podyplomowe 2019.

Studia podyplomowe 2019/2020

  • Studia podyplomowe dla pracowników oświaty mają za zadanie podnosić kwalifikacje nauczycieli, by ich praca z dziećmi i młodzieżą była efektywna i odpowiadała coraz szybszemu tempu zmian w otaczającej rzeczywistości.
  • Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

Lista kierunków podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, STUDIA spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

STUDIA KWALIFIKACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE DO KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.

Cena: od 800 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

Cena: od 3.110 zł

ZARZĄDZANIE
OŚWIATĄ

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Cena: od 2.500 zł

PEDAGOGIKA LECZNICZA I GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Cena: od 3.310 zł

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

Cena: od 3.310 zł

ARTETERAPIA – ARTYSTYCZNE DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę.

Cena: od 2.500 zł

DORADZTWO ZAWODOWE I PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Cena: od 3.400 zł

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

Cena: od 3.310 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

Cena: od 5.200 zł

Logopedia

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Cena: od 5.200 zł

NAUCZANIE BIOLOGII

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych.

Cena: od 3.490 zł

NAUCZANIE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu Historia oraz Wiedza o społeczeństwie.

Cena: od 3.490 zł

NAUCZANIE PLASTYKI, MUZYKI I TECHNIKI

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Cena: od 4.000 zł

NAUCZANIE TECHNIKI

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu “technika”.

Cena: od 2.500 zł

NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Cena: od 3.310 zł

NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.

Cena: od 3.400 zł

NAUCZANIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Cena: od 3.310 zł

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Cena: od 3.310 zł

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej, na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Cena: od 3.310 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

Cena: od 2.800 zł

SURDOPEDAGOGIKA

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Cena: od 3.310 zł

TERAPIA I DIAGNOZA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI SI

Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne.

Cena: od 3.310 zł

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA

Studia podyplomowe doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Cena: od 2.800 zł

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ZABURZENIAMI ORAZ WSPARCIE RODZIN

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cena: od 3.310 zł

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.

Cena: od 3.310 zł

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Cena: od 3.400 zł

Wróć na górę
Enter your Infotext or Widgets here...

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.