Zadzwoń do nas: 58 346 35 56 | Adres e-mail: odn@oswiatalingwista.eu

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

CEL

Studia podyplomowe w zakresie logopedii w WS Uni-Terra Poznań przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zasadniczych szkół zawodowych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki).

ADRESACI

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz  przygotowanie pedagogiczne.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w zakresie logopedii jest przedłożenie zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe
 • przygotowanie pedagogiczne

PROGRAM

Program na studiach podyplomowych Logopedia realizowany jest przy udziale wybitnych specjalistów z Polski oraz z zagranicy.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych /dyslalia/
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin ( realizacja praktyk we własnym zakresie, istnieje możliwość odbycia praktyk w specjalistycznych ośrodkach współpracujących z Uczelnią)

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku LOGOPEDIA otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

4 semestry, 600 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

90 punktów ECTS

Rekrutacja trwa- zapisz się!

Uwaga! Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza foniatry.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego  jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są  w lipcu,  także w dni powszednie.
Zajęcia w ramach IV semestru odbywają się od września do grudnia.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego ( Poznań, Kalisz), pomorskiego (Gdańsk)

Opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: od 5.200 zł

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora ( wydrukowane z formularza on-line)
 • kwestionariusz osobowy ( wydrukowane z formularza on-line)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy ( na pierwszym zjeździe)
 • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego ( z programem kursu)
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej).

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/2020 540 zł
Opłata wpisowa 200 zł

 • Dla absolwentów ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja 2.500 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.09.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Wróć na górę
Enter your Infotext or Widgets here...