Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą

CEL

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego a także osób posiadających wykształcenie wyższe chcących nabyć kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie weekendowej(sobota,niedziela) oraz e-learningu ( materiały dydaktyczne na platformie, prezentacje video, video-konferencje)
30 godzin praktyk

Termin realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021 r.
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

200 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie weekendowej(sobota,niedziela) oraz e-learningu ( materiały dydaktyczne na platformie, prezentacje video, video-konferencje)
30 godzin praktyk

Miejsce składania dokumentów:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)
tel. 58 346 35 56; tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl

Studia kwalifikacyjne

OPŁATY

Studia podyplomowe GDAŃSK
Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2020/2021 270 PLN
Opłata wpisowa 200 zł

  • Dla absolwentów ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 2.500 zł* GDAŃSK

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

Studia podyplomowe realizowane we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.