ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – STUDIA PODYPOMOWE (ostatnie wolne miejsca)

Zapraszamy na studia podyplomowe “Zarządzanie oświatą”
organizowane przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.

Zajęcia w Gdańsku ul. Św. Barbary 1 (budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej “Lingwista”)

Mamy jeszcze wolne miejsca – zapisz się!

CEL

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 240 godzin

60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa pomorskiego.

KONTAKT

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk
tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350
odn.stawska@wp.pl
www.odn-lingwista.eu

OPŁATY

Czesne: 2.700 zł lub w 10 ratach po 270 zł
Opłata wpisowa: 200 zł
Przy jednorazowej opłacie czesnego do dnia 15.09.2019r. obowiązuje kwota promocyjna
(rabat w wysokości 200 zł odliczany od czesnego).