ODN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

POMOC DZIECKU DOŚWIADCZAJĄCEMU PRZEMOCY W RODZINIE I SZKOLE

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kurs:
„POMOC DZIECKU DOŚWIADCZAJĄCEMU PRZEMOCY W RODZINIE I SZKOLE”

 Adresaci:
Nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

 Celem kursu jest:

 • Poznanie uwarunkowań powstawania agresji i przemocy w ważnych dla dziecka środowiskach.

 • Uzyskanie przez nauczycieli kompetencji pozwalających na skuteczną kontrolę przyczyn
  i negatywnych następstw agresji i przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym uczniów.

 • Poznanie regulacji prawnych w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w szkole i domu rodzinnym.

 • Instytucjonalne radzenie sobie z agresją i przemocą w szkole oraz środowisku rodzinnym ucznia – nabycie umiejętności stosowania procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń agresją i przemocą w organizowaniu skutecznej pomocy w szkole oraz środowisku rodzinnym ucznia.

ZAGADNIENIA:

 • Psychologiczne charakterystyki uczniów przejawiających agresję w środowisku szkolnym.

 • Wybrane uwarunkowania sprzyjające agresji i przemocy obecne w środowisku rodzinnym uczniów.

 • Sposoby postępowania w sytuacjach zwiększonego ryzyka pojawienia się zachowań agresywnych i przemocy szkole.

 • Instytucjonalne radzenie sobie z agresją i przemocą ucznia:
  – dokumentowanie przypadków przemocy w szkole/rodzinie – procedury
  – formy przekazu: obieg informacji, regulacje prawne.

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, ul. Św. Barbary 1 
(budynek Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista”)

Istnieje  możliwość realizacji  kursu w innej  miejscowości dla minimum 20 osobowej  grupy, a także w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Termin zajęć: po utworzeniu grupy
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.
Liczba godzin: 16     Koszt kursu: 190 zł

Uczestnik dokonuje wpłaty  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia  na kurs. Konto do wpłat:
Oświata-Lingwista NCE Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694
z dopiskiem: „Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy”

Opłaty za kurs dokonywane są wyłącznie poprzez wpłaty na podane konto, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty – w pierwszym dniu zajęć.
Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiamy wyłącznie na podstawie otrzymanego pisma z prośbą o wystawienie faktury obciążającej lub za dokonaną wpłatę.
Karty zgłoszeń prosimy przysyłać faxem lub po zeskanowaniu na adres e-mail: odn.stawska@wp.pl
Ilość otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o terminie rozpoczęcia zajęć grupy.